Privacy & Cookies & Aviso Legal

Privacybeleid en cookiebeleid van Mas Montbrió Belvedere

Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens worden verzameld of verwerkt wanneer u de website http://www.montbriobelvedere.com (de “Website”) van Mas Montbrió Belvedere gebruikt. Het legt ook uit hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, gedeeld en beschermd, welke opties u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Ronald Dirksen, eigenaar van Mas Montbrió Belvedere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hij heeft deze verantwoordelijkheid gedelegeerd aan Lisette Hallebeek. Zij is de Functionaris Gegevensbescherming van Mas Montbrió Belvedere. U kunt contact met haar opnemen via info@montbriobelvedere.com of op telefoonnummer 0034633615215.

WELKE persoonlijke gegevens verzamelen we en WANNEER?

Mas Montbrió Belvedere verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de Website en vervolgens zelf uw contactgegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • naam
 • achternaam
 • e-mail
 • telefoonnummer

Bij interactie met onze Website worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en gedeeld vanuit uw webbrowser of mobiele apparaat. Meer informatie hierover vindt u onder “Cookies en vergelijkbare technieken die we gebruiken”.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mas Montbrió Belvedere heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@montbriobelvedere.com. Dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM en HOE gebruiken wij uw persoonlijke gegevens? LEGITIMATIE

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie die u ons verstrekt om u te antwoorden op een door u gedaan reserverings- of contactverzoek. We gebruiken uw contactgegevens ook om met u te communiceren over promoties en eventueel andere marketingactiviteiten.

GEAUTOMATISEERDE besluitvorming

Mas Montbrió Belvedere neemt op basis van geautomatiseerde processen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Mas Montbrió Belvedere tussen zit. Mas Montbrió Belvedere gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics y Mailchimp.

DELEN van persoonsgegevens MET DERDEN

 • We delen uw persoonlijke gegevens met:
 • externe partijen, marketingautomatisering en analyseplatforms die ons helpen e-mail- en advertentiecampagnes te voeren. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mas Montbrió Belvedere blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 • derden voor zover nodig om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
 • daarnaast verstrekt Mas Montbrió Belvedere uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
 • Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die we verzamelen via of verwerken van onze Website worden opgeslagen in de EU. De derde partijen met wie we uw contactgegevens delen kunnen zich bevinden in andere landen dan het land waar uw contactgegevens werden verzameld. Het is mogelijk dat de wetten van deze landen niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het land waarin u uw gegevens oorspronkelijk hebt verstrekt. Wanneer we uw persoonlijke gegevens echter overdragen aan ontvangers in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, zullen we uw persoonsgegevens beschermen zoals beschreven in dit Privacybeleid en in overeenstemming met de wet op bescherming persoonsgegevens in Spanje.

COOKIES, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mas Montbrió Belvedere gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de Website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de Website optimaliseren.

Gegevens INZIEN, AANPASSEN of VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mas Montbrió Belvedere en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand, naar u of een ander te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@montbriobelvedere.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Mas Montbrió Belvedere bij bij de toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont.

HOE wij persoonsgegevens BEVEILIGEN

We gebruiken verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder coderings- en verificatietools, om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

HOE LANG we persoonsgegevens BEWAREN

Wij hanteren een bewaartermijn van vier jaar voor uw persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN van ons privacybeleid

De toepasselijke wetgeving en onze werkwijzen veranderen in de loop van de tijd. Als we besluiten ons privacybeleid bij te werken, zullen we de wijzigingen op de Website plaatsen. Als wij de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen wezenlijk veranderen, zullen wij u van tevoren op de hoogte brengen of, indien wettelijk verplicht, zullen we uw toestemming vragen voordat u dergelijke wijzigingen aanbrengt. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

VRAGEN en opmerkingen

Als u ons uw opmerkingen, vragen of opmerkingen wilt sturen, of als u uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, kunt u ons een e-mail sturen naar info@montbriobelvedere.com.

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Mas Montbrió Belvedere bij bij de toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont.

Política de Privacidad y Política de Cookies de Mas Montbrió Belvedere

Esta política de privacidad describe los datos personales recopilados o generados (tratados) cuando usted utiliza la página web de Mas Montbrió Belvedere: www.montbriobelvedere.com (la Página Web). También explica cómo se utilizan, comparten y protegen sus datos personales, qué opciones tiene en relación con sus datos personales y cómo puede ponerse en contacto con nosotros.

¿QUIÉN es Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales?

Ronald Dirksen, propietario de Mas Montbrió Belvedere, es responsable del tratamiento de sus datos personales. Ha delegado su responsabilidad a Lisette Hallebeek, funcionario de protección de datos de Mas Montbrió Belvedere. Puede contactarla a través de info@montbriobelvedere.com o +34633615215.

QUÉ Datos Personales Recopilamos y CUÁNDO?

Recopilamos a través de Pagina Web su nombre, apellido y datos de contacto. Estos datos personales incluyen sus:

 • nombre
 • apellido
 • correo-electrónico
 • número de teléfono

Al interactuar con nuestra Página Web, ciertos datos se recopilan automáticamente y son compartidos desde su navegador web o dispositivo móvil. En la siguiente sección de “Cookies y Pixel Tags” de esta política de privacidad se incluye más información sobre estas prácticas. 

Información personal especial / confidencial que procesamos

No es nuestra intención que recopilar datos de menores de 16 años. Sin embargo, no podemos verificar si un visitante de Pagina Web es mayor de 16 años. Si sospecha que hayamos recopilado información sobre un menor, comuníquese con info@montbriobelvedere.com y eliminaremos esta información.

¿POR QUÉ y CÓMO utilizamos Sus Datos Personales?

LEGITIMACIÓN

Usamos sus datos personales que nos proporcione para contestar le sobre una reserva o petición de información por usted. También usamos sus datos de contacto para comunicarnos con usted sobre promociones o para enviarle comunicaciones de márquetin.

También nos basamos en otros fundamentos legales, tales como nuestros intereses legítimos como empresa para hacer márquetin o el cumplimiento de una obligación legal.

HERRAMIENTAS AUTOMATICOS para Administrar los Datos Personales que Recopilamos.

Mas Montbrió Belvedere toma decisiones, basándose en procesos automatizados, sobre asuntos que pueden afectar a las personas. Estas son decisiones tomadas por programas o sistemas automáticos, sin intervención de un empleado de Mas Montbrió Belvedere.  Mas Montbrió Belvedere utiliza los siguientes programas o sistemas informáticos: Google Analytics y Mailchimp.

INTERCAMBIO de Sus Datos Personales

Compartimos sus datos personales con:

 • terceros partes, plataformas de automatización de marketing y análisis que nos ayudan a compartir campañas de correo electrónico y publicitarias con usted. Cuando se utilicen servicios prestados por un tercero, acordaremos que les sea exigido el establecimiento de medidas técnicas y organizativas para proteger sus datos personales.
 • Otros terceros en la medida necesaria para: (i) cumplir con una solicitud del gobierno, una orden judicial o ley aplicable; (ii) prevenir usos ilegales de la Página Web.
 • A cualquier otro tercero siempre y cuando haya dado su consentimiento.

Transferencias internacionales de sus datos personales

Los datos personales que recopilamos (o tratamos) en el contexto de nuestra Página Web se almacenarán en el UE. Los terceros con los que compartimos sus datos personales pueden estar situados en países distintos del país en el que se recogieron originalmente sus datos personales. Es posible que las leyes de esos países no ofrezcan el mismo nivel de protección de datos que el país en el que proporcionó inicialmente sus datos. No obstante, cuando transferimos sus datos personales a destinatarios en otros países, incluidos los EE. UU., protegeremos esos datos personales tal y como se describe en esta Política de Privacidad y de conformidad con la legislación en España.

COOKIES y PIXEL TAGS

Mas Montbrió Belvedere solo utiliza cookies técnicas y funcionales. Y cookies analíticas que no infringen su privacidad. Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en su ordenador, tableta o teléfono inteligente, la primera vez que visita una página web.

Las cookies que utilizamos son necesarias para el funcionamiento técnico de la Página Web y su facilidad de uso. Se aseguran de que el sitio web funcione correctamente y recuerde, por ejemplo, sus preferencias. También podemos optimizar nuestro sitio web con esto.

SUS DERECHOS en relación con sus datos personales.

Usted tiene derecho a solicitar: (i) el acceso a sus datos personales; (ii) una copia electrónica de sus datos personales (iii) la corrección de sus datos personales si son inexactos; o (iv)la eliminación o restricción de sus datos. Si desea solicitar una copia de sus datos personales o ejercitar alguno de sus otros derechos, por favor contáctenos en info@montbriobelvedere.com. Respondemos lo más rápido posible, pero dentro cuatro semanas.

PROTECCIÓN y GESTIÓN de Sus Datos Personales

Utilizamos una variedad de medidas de seguridad técnica y organizativa, incluyendo herramientas de encriptación y autenticación, para mantener la seguridad de sus datos personales.

CONSERVACIÓN de sus datos personales

Guardaremos sus datos de contacto por 4 años.

CAMBIOS a Nuestra Política de Privacidad

La ley aplicable y nuestras prácticas cambia con el tiempo. Si decidimos actualizar nuestra política de privacidad, publicaremos los cambios en nuestra Página Web. Si cambiamos materialmente la forma en que tratamos sus datos personales, le proporcionaremos un aviso previo o, cuando sea legalmente necesario, solicitaremos su consentimiento antes de llevar a cabo dichos cambios. Esta Política fue modificada por última vez en mayo de 2018.

PREGUNTAS y Comentarios

Si desea enviarnos sus comentarios, preguntas o inquietudes, o si desea ejercer sus derechos relacionados con sus datos personales, puede enviarnos un correo electrónico a info@montbriobelvedere.com.

Usted también tiene el derecho a presentar una denuncia ante la autoridad de supervisión de protección de datos en el país en el que resida.

Política de Privadesa i Política de Cookies de Mas Montbrió Belvedere

Aquesta política de privadesa descriu les dades personals recopilades o generades (tractades) quan utilitzeu la pàgina web de Mas Montbrió Belvedere: www.montbriobelvedere.com (la pàgina web). També explica com s’utilitzen, comparteixen i protegeixen les vostres dades personals, quines opcions té en relació amb les vostres dades personals i com es pot posar en contacte amb nosaltres.

QUI és Responsable del Tractament de les vostres Dades Personals?

Ronald Dirksen, propietari de Mas Montbrió Belvedere, és responsable del tractament de les dades personals. Ha delegat la seva responsabilitat a Lisette Hallebeek, funcionari de protecció de dades de Mas Montbrió Belvedere. Podeu contactar-la a través de info@montbriobelvedere.com o +34633615215.

QUINES Dades Personals Recopilem i QUAN?

Recopilem a través de Pagina Web el vostre nom, cognom i dades de contacte. Aquestes dades personals inclouen:

 • nom
 • cognom
 • correu-electrònic
 • número de telèfon

En interactuar amb la nostra Pàgina Web, certes dades es recopilen automàticament i són compartides des del vostre navegador web o dispositiu mòbil. A la següent secció de “Cookies i Pixel Tags” d’aquesta política de privadesa s’inclou més informació sobre aquestes pràctiques.

Informació personal especial / confidencial que processem

No és la nostra intenció de recopilar dades de menors de 16 anys. Tot i això, no podem verificar si un visitant de Pagina Web és major de 16 anys. Si sospiteu que haguem recopilat informació sobre un menor, poseu-vos en contacte amb info@montbriobelvedere.com i eliminarem aquesta informació.

PER QUÈ i COM utilitzem les vostres dades personals?

LEGITIMACIÓ

Usem les vostres dades personals que ens proporcioneu per contestar us sobre una reserva o petició d’informació per vostè. També fem servir les seves dades de contacte per comunicar-nos amb vostè sobre promocions o per enviar comunicacions de màrqueting.

També ens basem en altres fonaments legals, com ara els nostres interessos legítims com a empresa per fer màrqueting o el compliment d’una obligació legal.

EINES AUTOMÀTIQUES per Administrar les Dades Personals que Recopilem.

Mas Montbrió Belvedere pren decisions, basant-se en processos automatitzats, sobre assumptes que poden afectar les persones. Aquestes són decisions preses per programes o sistemes automàtics sense intervenció d’un empleat de Mas Montbrió Belvedere. Mas Montbrió Belvedere utilitza els programes o sistemes informàtics següents: Google Analytics i Mailchimp.

INTERCANVI de les vostres dades personals

Compartim les vostres dades personals amb:

tercers parts, plataformes dautomatització de màrqueting i anàlisi que ens ajuden a compartir campanyes de correu electrònic i publicitàries amb vostè. Quan s’utilitzin serveis prestats per un tercer, acordarem que els sigui exigit l’establiment de mesures tècniques i organitzatives per protegir les vostres dades personals.
Altres tercers en la mesura necessària per: (i) complir amb una sol·licitud del govern, una ordre judicial o llei aplicable; (ii) prevenir usos il·legals de la Pàgina Web.
A qualsevol altre tercer sempre que hagi donat el seu consentiment.

Transferències internacionals de les vostres dades personals

Les dades personals que recopilem (o tractem) en el context de la nostra Pàgina Web s’emmagatzemaran a la UE. Els tercers amb què compartim les vostres dades personals poden estar situades en països diferents del país on es van recollir originalment les seves dades personals. És possible que les lleis d’aquests països no ofereixin el mateix nivell de protecció de dades que el país on va proporcionar inicialment les dades. No obstant això, quan transferim les vostres dades personals a destinataris en altres països, inclosos els EUA, protegirem aquestes dades personals tal com es descriu en aquesta Política de Privadesa i de conformitat amb la legislació a Espanya.

COOKIES i PIXEL TAGS

Mas Montbrió Belvedere només utilitza cookies tècniques i funcionals. I galetes analítiques que no infringeixen la seva privadesa. Una galeta és un petit arxiu de text que s’emmagatzema al vostre ordinador, tauleta o telèfon intel·ligent, la primera vegada que visita una pàgina web.

Les cookies que utilitzem són necessàries per al funcionament tècnic de la pàgina web i la facilitat d’ús. S’asseguren que el lloc web funcioni correctament i recordeu, per exemple, les vostres preferències. També podem optimitzar el nostre lloc web amb això.

ELS SEUS DRETS en relació amb les vostres dades personals.

Teniu dret a sol·licitar: (i) l’accés a les vostres dades personals; (ii) una còpia electrònica de les vostres dades personals (iii) la correcció de les vostres dades personals si són inexactes; o (iv)l’eliminació o restricció de les vostres dades. Si voleu sol·licitar una còpia de les vostres dades personals o exercitar algun dels vostres altres drets, si us plau contacteu-nos a info@montbriobelvedere.com. Responem el més ràpid possible, però d’aquí quatre setmanes.

PROTECCIÓ i GESTIÓ de les vostres dades personals

Utilitzem una varietat de mesures de seguretat tècnica i organitzativa, incloent eines d’encriptació i autenticació, per mantenir la seguretat de les vostres dades personals.

CONSERVACIÓ de les vostres dades personals

Guardarem les vostres dades de contacte per 4 anys.

CANVIS a la nostra política de privadesa

La llei aplicable i les nostres pràctiques canvia amb el temps. Si decidim actualitzar la nostra política de privadesa, publicarem els canvis a la nostra Pàgina Web. Si canviem materialment la manera com tractem les vostres dades personals, us proporcionarem un avís previ o, quan sigui legalment necessari, sol·licitarem el vostre consentiment abans de dur a terme aquests canvis. Aquesta Política va ser modificada per darrera vegada el maig de 2018.

PREGUNTES i Comentaris

Si voleu enviar-nos els vostres comentaris, preguntes o inquietuds, o si voleu exercir els vostres drets relacionats amb les vostres dades personals, podeu enviar-nos un correu electrònic a info@montbriobelvedere.com.

Vostè també té el dret a presentar una denúncia davant l’autoritat de supervisió de protecció de dades al país on resideixi.

Mas Montbrió Belvedere privacy and cookie policy

This privacy policy describes the personal data collected or processed when you use Mas Montbrió Belvedere´s website (“Website”): www.montbriobelvedere.com. It also explains how your personal data is used, shared and protected, what choices you have relating to your personal data, and how you can contact us.

WHO is responsible for the processing of your personal data?

Ronald Dirksen, owner of Mas Montbrió Belvedere, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement. He has delegated this responsibility to Lisette Hallebeek. She is the Data Protection Officer of Mas Montbrió Belvedere. You can contact her via info@montbriobelvedere.com or by phone +34633615215.

WHAT personal data do we collect and WHEN?

We ask you for certain personal data when you want to make a reservation or information request. This personal data includes your:

 • name
 • last name
 • e-mail address
 • telephone number

When interacting with the Website, certain data is automatically collected and shared from your web browser or mobile device. More information can be found under “Cookies”.
Special and / or sensitive personal data that we process

Mas Montbrió Belvedere does not intend to collect data about Website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without permission, please contact us at info@montbriobelvedere.com and we will delete this information.

WHY and HOW do we use your personal information? LEGITIMATION

We use the personal information that you provide to us to respond to a reservation or contact request made by you. We also use your contact information to communicate with you about promotions and other marketing activities.

AUTOMATED decision-making

Mas Montbrió Belvedere takes decisions based on computerized processes on issues that may affect people. These are decisions taken by computer programs or systems, without an employee of Mas Montbrió Belvedere involved. Mas Montbrió Belvedere uses the following computer programs or systems: Google Analytics y Mailchimp.

SHARING PERSONAL DATA WITH THIRD PARTIES

We share your personal information with:

 • Third party service providers processing personal data on our behalf, for example to distribute emails, research and analysis, advertising, and analytics. With these third parties, we conclude a processor agreement to ensure the required level of security and confidentiality of your data. Mas Montbrió Belvedere remains responsible for these processing operations.
 • Other third parties to the extent necessary to comply with a government request, a court order or applicable law.
 • To any other third party where you have provided your consent.

International transfer of your personal data:

The personal data that we collect or process through our Website are stored in the EU. The third parties with whom we share your contact information may be located in countries other than the country where your personal data was collected. It is possible that the laws of these countries do not offer the same level of data protection as the country in which you originally provided your information. However, when we transfer your personal information to recipients in other countries, including the United States, we will protect your personal information as described in this Privacy Policy and in accordance with the Personal Data Protection Act in Spain.

COOKIES

Mas Montbrió Belvedere only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit a website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the Website and your ease of use. They ensure that the Website functions properly and remember, for example, your preferred settings. We also use cookies to optimize the Website.

MANAGING your personal data

You may have the right to request: (i) access to your personal data; (ii) an electronic copy of your personal data (portability); (iii) correction of your personal data if it is incomplete or inaccurate; or (iii) deletion or restriction of your personal data in certain circumstances provided by applicable law. Where we have obtained your consent for the processing of your personal data, you have the right to withdraw your consent at any time.

You can send a request for access, portability, correction, deletion or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@montbriobelvedere.com. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.

Please note that you have the right to file a complaint about the processing of personal data by Mas Montbrió Belvedere with the data proteccion authorities in your residing country.

HOW WE PROTECT personal data

We use various technical and organizational security measures, including encryption and authentication tools, to ensure the security of your personal information.

HOW LONG we retain your personal data

We retain your personal data for as long as necessary to fulfil the purposes described in this policy, unless otherwise required by law.  Our default retention period is 4 years.

CHANGES to our privacy policy

Applicable law and our practices change over time. If we decide to update our privacy policy, we will post the changes on our Site. If we materially change the way in which we process your personal data, we will provide you with prior notice, or where legally required, request your consent prior to implementing such changes.

QUESTIONS and feedback

If you wish to provide feedback or if you have questions or concerns, or wish to exercise your rights related to your personal data, please contact Lisette Hallebeek at Carrer onze de setembre 19, 43340 Montbri del Camp, Spain. You may also send us an e-mail at info@montbriobelvedere.com.

Please note that you have the right to file a complaint about the processing of personal data by Mas Montbrió Belvedere with the data protection authorities in your residing country.

De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como en la normativa española aplicable en materia de protección de datos, se informa a los usuarios que accedan al sitio web www.montbriobelvedere.com (en adelante, el “Sitio Web”) sobre los siguientes aspectos legales:

Titularidad del Sitio Web: El Sitio Web montbriobelvedere.com es propiedad de RONALD DIRKSEN, con NIF X7648642S, y domicilio en Partida Teixells, 23, Cambrils, Tarragona.

Contacto: Para cualquier consulta o reclamación relacionada con el Sitio Web, los usuarios pueden dirigirse a montbriobelvedere@gmail.com o enviar un correo electrónico a https://www.montbriobelvedere.com/contact/

Propiedad intelectual e industrial: Todos los contenidos del Sitio Web, incluidos, entre otros, textos, imágenes, logotipos, diseños gráficos, iconos, y cualquier otro elemento susceptible de protección, están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de Ronald Dirksen o de terceros autorizados, y su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación, total o parcial, sin la autorización expresa del titular de los derechos, está prohibida.

Protección de datos personales: La recopilación y tratamiento de los datos personales de los usuarios se rige por nuestra Política de Privacidad, accesible en el siguiente enlace: https://www.montbriobelvedere.com/privacy-cookies/

Responsabilidad: El titular del Sitio Web no se hace responsable del uso indebido que los usuarios puedan hacer del contenido del Sitio Web, ni de los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho uso.

Legislación aplicable y jurisdicción: El presente Aviso Legal se rige por la legislación española. Para la resolución de cualquier controversia que pudiera surgir en relación con el Sitio Web o las actividades desarrolladas en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de [ciudad o provincia donde se encuentra el domicilio del titular del Sitio Web], con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.